ITA 2 results

คู่มือประชาชน
คู่มือรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือจริยธรรมปฏิบัติงาน อบต.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
แผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต