ผลงานและกิจกรรม 245 results

ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ

นายก อบต.บ้านขล้อ พร้อมสมาชิก อบต.บ้านขล้อ ร่วมกับนิคมนครหลวง ออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้

นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อพร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ร่วมกับนิคมนครหลวง ออกเยี...

อบต.บ้านขลัอ จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างพฤติกรรมการลดขยะ จัดโดย องค์การบริห...

พัฒนาตัดหญ้าริมทางสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่สัญจร

นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายก อบต.บ้านขล้อ นำทีม พัฒนาตัดหญ้าริมทางสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่สัญจรข...

การตั้งด่านตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

อบต.บ้านขล้อส่งพนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอยู่เวร การตั้งด่านตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด...

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานวั...

ส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน

โครงการส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายอำเภอบางปะหัน เยี่ยมประชาชนในพื้นที่

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายอำเภอบางปะหัน (ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ ยมานันท์) กิ่งกาชาด ...