ผลงานและกิจกรรม 152 results

ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม “โรคมือปากเท้า” ในเด็ก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 อบต.บ้านขล้อ ได้จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม "โรคมือปากเท้า" ในเด็ก ...

โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก สุขภาพร่างกาย และเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 อบต.บ้านขล้อ โดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม ได้เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพช่อง...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิง...

เจ้าหน้าที่ป้องกัน อบต.บ้านขล้อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางปะหัน “การฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัย”

เจ้าหน้าที่ป้องกัน อบต.บ้านขล้อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบางปะหัน "การฝึ...

กิจกรรมปล่อยกุ้งลงแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ ตำบลบ้านขล้อ “โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”

โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมปล่อยกุ้งลงแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ ตำบลบ้านขล้อ นำโดยนายก สาย...

นายก สายันต์ โพธิ์แย้ม และคณะผู้บริหาร จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

นายก สายันต์ โพธิ์แย้ม ได้กล่าวมอบหมายแนวทางและการปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ...