ผลงานและกิจกรรม 241 results

ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ

การตั้งด่านตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

อบต.บ้านขล้อส่งพนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอยู่เวร การตั้งด่านตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด...

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานวั...

ส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน

โครงการส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายอำเภอบางปะหัน เยี่ยมประชาชนในพื้นที่

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายอำเภอบางปะหัน (ว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ ยมานันท์) กิ่งกาชาด ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ คปภ.เคลื่อนที่สู่อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ คปภ.เคลื่อนที่สู่อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การ...

โครงการ คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.บ้านขล้อ

โครงการ คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ   ...

โครงการตรวจสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกาย เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โครงการตรวจสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกาย เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

อบต. บ้านขล้อ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส...