เรื่องอื่นๆ 32 results

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  หลักเกณ...

การพัฒนาบุคลากร

คำสั่งอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ

หนังสือตอบรับการขอโอน(ย้าย)

หนังสือตอบรับพนักงานส่วนตำบลขอโอน(ย้าย) หนังสือรับรับขอโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล