เรื่องอื่นๆ 15 results

Please wait for DATA

โปรดรอการโหลดข้อมูล...

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปแ...

คู่มือมาตรฐานการบริการและการบริการสาธารณะขององค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น

 มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า  มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน  มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ มาตรฐานการป้อ...

จดหมายข่าวปี พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม (January) เดือนกุมภาพันธ์ (February) เดือนมีนาคม (March) เดือนเมษายน (April) เดือนพฤษภาคม (May) เดือนมิถุนายน (June) เดือน...

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อบัญญัติองค์การบริหา...