เรื่องอื่นๆ 4 results

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖ แ...

แบบฟอร์ม/คำร้อง ต่าง ๆ

แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  Download!! แบบรับรองสถานะของค...

บันทึกการประชุมสภาฯ อบต.

ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประ...