การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 results

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ ...

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งที่ 81/2560 เรื่อง แต...