day : 17/03/2021 1 result

อบต.บ้านขลัอ จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างพฤติกรรมการลดขยะ จัดโดย องค์การบริห...