day : 19/08/2020 3 results

บันทึกการประชุมสภาฯ อบต.

ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำปี พ.ศ. 2561 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ประจำปี พ.ศ. 2562 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 1 - ตุลาคม พ.ศ. 2561 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 - มกราคม พ.ศ. 2562 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - มีนาค...