day : 13/07/2020 3 results

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลคะแนนการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 รายงานติด...

การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้อง...