day : 25/07/2019 1 result

ประชาสัมพันธ์: แจ้งดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณช่วงถนนตาลเอน

ทางหลวงชนบทกำลังดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณช่วงถนนตาลเอน อบต.บ้านขล้อ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้รถ ใช...