day : 26/06/2019 3 results

นายกสายันต์ โพธิ์แย้ม และคณะผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมกับส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

" มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด " องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม ได้จัดกิจกร...

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย อบต.บ้านขล้อ ” มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด “

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย อบต.บ้านขล้อร่วมกับโรงเรียนวัดโขดฯ/ วัดตาลเอน/วัดบางเพลิง/วัดแก้วตา ...