โครงการ เสริมพร้อมขยายผิวจราจรถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 ต.บ้านขล้อ (บางกุ่ม-ปากปรัง)