โครงการก่อสร้างลานกีฬาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านขล้อ