แผนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ หมู่ ๒ ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ โทร. ๐๓๕-๗๗๖๓๕๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA