แจ้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายเดิม ที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ในเดือนกันยายน 2564 ***ไม่ต้องมาแสดงตนยืนยัน***