กองช่าง

20140817_150800

นายจตุพร พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

20140817_150322

นายปัทฐพงษ์ สุดใจ
นายช่างโยธา

20140817_150615

นายมาโนช เอี่ยมสุวรรณ
นายช่างไฟฟ้า

20140817_150257

นายเสมา แก่นแก้ว
นายช่างโยธา

20140817_150459

น.ส.นภาพร ศาลารมย์
เจ้าพนักงานธุรการ

CCI15102019_00001

นายถวิล สำรวล
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสุชาติ ผดุงผิว

นายชูชาติ ผดุงผิว
พนักงานผลิตน้ำประปา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA