กองคลัง

20140724_144929

น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ พันธุ์ไม้
ผู้อำนวยการกองคลัง

20140724_145558

น.ส.ศิริรัตน์ ผุลลาวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

20140724_144950

นายโสภณ มณีชาติ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

น.ส.ธัญวรัตม์ ดาบพิมพ์ศรี 001

น.ส.ธัญวรัตม์ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

20140724_145443

นางนงค์ลักษณ์ มาศจรัส
จ้างเหมาบริการ (ภาษี)

20140724_145424

นางวรรณา สำรวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

blank-profile-picture-973461_960_720

น.ส.จิดาภา เซียะสมาน
คนงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA