กองคลัง

20140724_144929

น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ พันธุ์ไม้
ผู้อำนวยการกองคลัง

20140724_144950

นายโสภณ มณีชาติ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

blank-profile-picture-973461_960_720

(…………………………..)
นักวิชาการพัสดุ

blank-profile-picture-973461_960_720

(………………………………)
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ธัญวรัตม์ ดาบพิมพ์ศรี 001

น.ส.ธัญวรัตม์ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

20140724_145558

น.ส.ศิริรัตน์ ผุลลาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

20140724_145443

น.ส.จิดาภา เซียะสมาน
พนักงานจ้าง

20140724_145424

นางวรรณา สำรวล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA