สำนักปลัด

นางสาวจุฑารัตน์ เต็มเปี่ยม

น.ส.จุฑารัตน์ เต็มเปี่ยม
ปลัด อบต.

น.ส.ศิริพร เสนานุช 001

น.ส.ศศิมาพร เสนานุช
หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.ภูษณิศา สุขร่าง

น.ส.ภูษณิศา  สุขร่าง
นักทรัพยากรบุคคล

20140724_142612

น.ส.สุปราณี เอาบุญ
นักจัดการงานทั่วไป

นาง สุพัฒตรา เจริญฤทธิ์

นางสุพัฒตรา เจริญฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชน

20140724_144001

นางดารณี ทับทิมทอง
พนักงานจ้าง

20140724_143133

นายอรรถพร จันทร์สว่าง
คนงาน

น.ส.ชุติภรณ์สิริ นาศิริ

น.ส.ชุติภรณ์สิริ นาศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

DSC07066

นายสมโภชน์ ผดุงผิว
พนักงานจ้าง

20140723_141413

นายจันทร์แรม แสงอุทัย
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

blank-profile-picture-973461_960_720

(…………………………………….)
เจ้าหน้าที่ป้องกัน

สุภาภรณ์ กรองแก้ว

น.ส.สุภาภรณ์ กองแก้ว
คนงาน

อำนาจ

นายอำนาจ  สมสถาน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)

กมลรัตน์ สำรวล

น.ส.กมลรัตน์ สำรวล
คนงาน

S__41017347

นายบุญนำเนื่องนิต แก้วละมุน
คนงานประจำรถขยะ

นายดิเรก สำรวล

นายดิเรก สำรวล
คนงานประจำรถขยะ

20140723_143853

นายพัทธนันท์ แสนสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA