สำนักปลัด

20140817_152047

น.ส.จุฑารัตน์ เต็มเปี่ยม
ปลัด อบต.

น.ส.ศิริพร เสนานุช 001

(น.ส.ศศิมาพร เสนานุช)
หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.ภูษณิศา สุขร่าง

น.ส.ภูษณิศา  สุขร่าง
นักทรัพยากรบุคคล

20140724_142612

น.ส.สุปราณี เอาบุญ
นักจัดการงานทั่วไป

นาง สุพัฒตรา เจริญฤทธิ์

นางสุพัฒตรา เจริญฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชน

นางวนิดา พากอง

นางวนิดา  พากอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

20140724_142352

น.ส.สมนึก เฉลยวาเรศ
เจ้าพนักงานธุรการ

blank-profile-picture-973461_960_720

(……………………………….)
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย

20140724_144001

นางดารณี ทับทิมทอง
พนักงานจ้าง

20140724_143133

นายอรรพร จันทร์สว่าง
พนักงานจ้าง

blank-profile-picture-973461_960_720

(…………………………)
พนักงานจ้าง

DSC07066

นายสมโภชน์ ผดุงผิว
พนักงานจ้าง

20140723_141413

นายจันทร์แรม แสงอุทัย
พนักงานจ้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA