สำนักปลัด

20140817_152047

น.ส.จุฑารัตน์ เต็มเปี่ยม
ปลัด อบต.

น.ส.ศิริพร เสนานุช 001

น.ส.ศศิมาพร เสนานุช
หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.ภูษณิศา สุขร่าง

น.ส.ภูษณิศา  สุขร่าง
นักทรัพยากรบุคคล

20140724_142612

น.ส.สุปราณี เอาบุญ
นักจัดการงานทั่วไป

นาง สุพัฒตรา เจริญฤทธิ์

นางสุพัฒตรา เจริญฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชน

20140724_144001

นางดารณี ทับทิมทอง
พนักงานจ้าง

20140724_143133

นายอรรถพร จันทร์สว่าง
คนงาน

blank-profile-picture-973461_960_720

นายศุภวิชญ์ ศรศิลป์
พนักงานจ้างเหมา

DSC07066

นายสมโภชน์ ผดุงผิว
พนักงานจ้าง

20140723_141413

นายจันทร์แรม แสงอุทัย
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

blank-profile-picture-973461_960_720

นายสมโภชน์ ผดุงผิว
คนงาน

blank-profile-picture-973461_960_720

นายบุญนำเนื่องนิตย์ แก้วละมุล
คนงานประจำรถขยะ

blank-profile-picture-973461_960_720

นายดิเรก สำรวล
คนงานประจำรถขยะ

blank-profile-picture-973461_960_720

นายเลื่อน คำแก้ว
คนงานประจำรถขยะ

blank-profile-picture-973461_960_720

นางสาวสำลี  เปรมลาภ
จ้างเหมาบริการ

blank-profile-picture-973461_960_720

นางสาวประมวล  เปรมลาภ
จ้างเหมาบริการ

กมลรัตน์ สำรวล

น.ส.กมลรัตน์ สำรวล
คนงาน

สุภาภรณ์ กรองแก้ว

น.ส.สุภาภรณ์ กองแก้ว
คนงาน

อำนาจ

นายอำนาจ  สมสถาน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)

20140723_143853

นายพัทธนันท์ แสนสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)

20140723_144131

นายเลื่อน คำแก้ว
พนักงานจ้าง

นายดิเรก สำรวล

นายดิเรก สำรวล
พนักงานจ้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA