สัญลักษณ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจหลักการพัฒนา และนโยบาย

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

“ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ แหล่งเกษตรกรรมธรรมชาติสวยงามอากาศดี สืบสานวัฒนธรรมอนุรักษ์ประเพณี สุขภาพดีถ้วนหน้า สาธารณูปโภคครบถ้วนทั่วถึง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนหมู่บ้านปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ล้วนนำพาไปสู่ตำบลน่าอยู่ ตลอดกาล

 

พันธกิจหลักการพัฒนา

การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
การบำรุงรักษาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง
การพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

นโยบายของการพัฒนา

ลดปัญหาการเกิดโรคติดต่อภายในตำบล
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก
ลดปัญหายาเสพติดภายในตำบลให้หมดไป
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
สร้างชุมชนในตำบลให้เข้มแข็ง
มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
สร้างงานสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA