สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561