สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อ

20140817_152358

นายธนรัช ทับทิมทอง
ประธานสภา อบต.บ้านขล้อ

20140723_153122

นาย ธานี  ศิริมงคล
รอง ประธานสภา อบต.

20140817_152047

นางสาวจุฑารัตน์ เต็มเปี่ยม
เลขานุการ สภา อบต.

นายฉลอง สำรวล

นาย ฉลอง สำรวล
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 1
(ต.บ้านขล้อ)

20140723_151023

นายสุรินทร์ สืบตระกูลผล
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 1
(ต.ตาลเอน)

20140723_153256

นายมานิตย์ พ่อค้าข้าว
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 1
(ต.บางเพลิง)

20140723_150241

นายอนุกูล ชลูดดง
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 2
(ต.บ้านขล้อ)

20140723_151103

นายสมาน ศรีมหาโพธิ์
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 1
(ต.ตาลเอน)

20140820_043604

นายกิตติศักดิ์ ถึงสุข
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 2
(ต.บางเพลิง)

20140723_150216

นายประจวบ มันจีน
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 2
(ต.บ้านขล้อ)

20140723_153122

นายธานี ศิริมงคล
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 2
(ต.ตาลเอน)

20140723_150336

นายบำรุง ศรศิลป์
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 3
(ต.บ้านขล้อ)

20140723_150306

นายมนตรี ศิริ
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 3
(ต.บ้านขล้อ)

20140723_153054

นายประเทิน สีทองคำ
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 2
(ต.ตาลเอน)

20140723_150814

นายธนาวุฒิ แจ่มสี
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 4
(ต.บ้านขล้อ)

20140723_153205

นายประยูร อินจันทร์
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 3
(ต.ตาลเอน)

20140723_153704

นายสุชาติ ขาวเหลือง
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 3
(ต.บางเพลิง)

20140723_150905

นายบำรุง ทองคำสุข
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 5
(ต.บ้านขล้อ)

20140723_153229

นายเอกลักษณ์ บริพันธ์
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 3
(ต.ตาลเอน)

20140723_150948

นายธานี สำรวล
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 5
(ต.บ้านขล้อ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA