สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อ

นายอนุกูล ชลูดดง ไฟล์จากร้านถ่ายรูป

นายอนุกูล ชลูดดง
ประธานสภา อบต.บ้านขล้อ

นายธานี สำรวล

นายธานี สำรวล
รอง ประธานสภา อบต.

นางสาวจุฑารัตน์ เต็มเปี่ยม

นางสาวจุฑุารัตน์ เต็มเปี่ยม
เลขานุการ สภา อบต.

นายฉลอง สำรวล

นายฉลอง สำรวล
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 1
(ต.บ้านขล้อ)

นายสุรินทร์ สืบตระกูลผล

นายสุรินทร์ สืบตระกูลผล
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 1
(ต.ตาลเอน)

นายเทิดเกียรติ์ บัวคลี่

นายเทิดเกียรติ์ บัวคลื่
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 1
(ต.บางเพลิง)

นายปรีดี แก่นแก้ว

นายปรีดา แก่นแก้ว
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 3
(ต.บ้านขล้อ)

นายธานี ศิริมงคล

นายธานี ศิริมงคล
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 2
(ต.ตาลเอน)

นายกิตติศักดิ์ ถึงสุข

นายกิตติศักดิ์ ถึงสุข
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 2
(ต.บางเพลิง)

นายธนาวุฒิ แจ่มสี

นายธนาวุฒิ แจ่มสี
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 4
(ต.บ้านขล้อ)

นายเอกลักษณ์ บริพันธ์

นายเอกลักษณ์ บริพันธ์
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 3
(ต.ตาลเอน)

นายสุชาติ ขาวเหลือง

นายสุชาติ ขาวเหลือง
ส.อบต.บ้านขล้อ หมู่ 3
(ต.บางเพลิง)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA