วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

“ชุมชนน่าอยู่ ชีวิตพอเพียง การเกษตรปลอดภัย”

 

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการบริการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA