วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA