ลูกฟุตบอลสำหรับกิจกรรม “กีฬาต้านยาเสพติด” ของ อบต.บ้านขล้อ

ลูกฟุตบอล สำหรับกิจกรรม “กีฬาต้านยาเสพติด”  ของ อบต.บ้านขล้อ ที่ได้รับการสนับสนุน จาก สจ.กิติศักดิ์ สุขเจริญ