ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่มีอายุครบลงทะเบียนมาติดต่อที่ อบต.บ้านขล้อ

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่มีอายุครบลงทะเบียนมาติดต่อที่ อบต.บ้านขล้อ