ประขาสัมพันธ์ อบต.บ้านคล้อ เรื่อง เปิดรับของเสียอันตรายจากชุมชน