คณะผู้บริหาร อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

นายสายันต์    โพธิ์แย้ม
นายก อบต.บ้านขล้อ

นายบุญมี อินจันทร์
รอง นายก อบต.บ้านขล้อ

นายวินัย แสงนิล
รอง นายก อบต.บ้านขล้อ

นายสำราญ อ้วนล่ำ
เลขานุการ อบต.บ้านขล้อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA