คณะผู้บริหาร อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

นายสายันต์    โพธิ์แย้ม
นายก อบต.บ้านขล้อ
(โทร. 089-514-5727)

นายบุญมี อินจันทร์
รอง นายก อบต.บ้านขล้อ
(โทร. 085-179-0023)

นายวินัย แสงนิล
รอง นายก อบต.บ้านขล้อ
(โทร. 092-595-9134)

นายสำราญ อ้วนล่ำ
เลขานุการ อบต.บ้านขล้อ
(โทร. 081-780-1441)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA