ชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันลดปริมาณขยะด้วยวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันลดปริมาณขยะด้วยวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล