งบประมาณรายจ่ายประจำปี

  1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
  2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
  4. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561