ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

20140724_150212

น.ส.นิสิตา สมนึก
ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

20140724_150327

นางสุมิตตา อินจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

20140724_150414

นางกัลยาณี อุทัยธรรม
ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

20140724_150521

น.ส.ศศิทรณ์ ผดุงทรง
ผู้ดูแลด็ก (ทั่วไป)

สีนวล เครือนาค 002

นางสีนวล เครือนาค
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

blank-profile-picture-973461_960_720

นางสาวจุฑามาศ นิลน้อย
แม่บ้าน ศพด.

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA