คนงานจ้างเหมาทั่วไป

DSC07077

นายศุภวิชญ์ ศรศิลป์
จ้างเหมาบริการ (ป้องกันฯ)

สำลี เปรมลาภ 002

น.ส.สำลี เปรมลาภ
จ้างเหมาบริการ

น.ส.จุฑามาศ นิลน้อย

 น.ส.จุฑามาศ นิลน้อย
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.)

20140724_143713

นายสมใจ ศรีมหาโพธิ์
จ้างเหมาบริการ (ช่างไฟฟ้า)

ประมวล เปรมลาภ 002

น.ส.ประมวล เปรมลาภ
จ้างเหมาบริการ

blank-profile-picture-973461_960_720

นางนงค์ลักษณ์ มาศจรัส
จ้างเหมาบริการ (ภาษี)

20140723_144131

นายเลื่อน คำแก้ว
คนงานประจำรถขยะ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA