คนงานจ้างเหมาทั่วไป

กมลรัตน์ สำรวล

น.ส.กมลรัตน์ สำรวล
พนักงานจ้างเหมา

สุภาภรณ์ กรองแก้ว

น.ส.สุภาภรณ์ กองแก้ว
พนักงานจ้างเหมา

น.ส.จุฑามาศ นิลน้อย

 น.ส.จุฑามาศ นิลน้อย
พนักงานจ้างเหมา

CCI15102019_00001

นายถวิล สำรวล
พนักงานจ้างเหมา

นายสุชาติ ผดุงผิว

นายชูชาติ ผดุงผิว
พนักงานจ้างเหมา

20140723_143853

นายพัทธนันท์ แสนสุข
พนักงานจ้าง

20140723_144131

นายเลื่อน คำแก้ว
พนักงานจ้าง

นายดิเรก สำรวล

นายดิเรก สำรวล
พนักงานจ้าง

อำนาจ

นายอำนาจ  สมสถาน
พนักงานจ้าง

DSC07077

นายศุภวิชญ์ ศรศิลป์
พนักงานจ้าง

สำลี เปรมลาภ 002

น.ส.สำลี เปรมลาภ
พนักงานจ้าง

20140724_143713

นายสมใจ ศรีมหาโพธิ์
พนักงานจ้าง

ประมวล เปรมลาภ 002

น.ส.ประมวล เปรมลาภ
พนักงานจ้าง

นายสุริยาพร โฮมแพน

นายสุริยาพร โฮมแพน
พนักงานจ้าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA