คณะที่ปรึกษานายก

20140827_004934

นายไพบูลย์ ทับทิมทอง
ประธานที่ปรึกษา

20140827_004901

นายวิเชียร ทองคำสุข
รองประธานที่ปรึกษา

20140827_004837

นายวิโรจน์ ทับทิมทอง
ที่ปรึกษา

20140827_005046

นายประสิทธ์ สุขมะโน
ที่ปรึกษา

20140827_005012

นางสาวพัชรี พัฒนะ
ที่ปรึกษา

20140827_004807

นายไพศาล ผุลลาวงษ์
ที่ปรึกษา

20140827_004744

นางบุญเรือน ธรรมไพโรจน์
ที่ปรึกษา

20140827_004722

นายวันชาติ โพธิ์แย้ม
ที่ปรึกษา

20140827_004656

นายปลิว อนุโรจน์
ที่ปรึกษา

20140827_004557

นายจำลอง ช่างทอง
ที่ปรึกษา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ITA