ขอเชิญผู้สนใจออกกำลังกายบริเวณลานหน้า อบต.บ้านขล้อ

ขอเชิญผู้สนใจออกกำลังกายบริเวณลานหน้า อบต.บ้านขล้อ  โดยชมรมรักษ์สุขภาพ