ขอเชิญผู้รับบริการและประชาชน แสดงความคิดเห็นตามแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประชาชน ต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญผู้รับบริการและประชาชน แสดงความคิดเห็นตามแบบรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประชาชน ต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form) ที่ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ. www.local.moi.go.th หรือ QR CODE

https://forms.gle/aRNt54D5x9CDhG9b6
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
local.moi.go.th