ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขล้อ ITA สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2564

อบต.บ้านขล้อ ขอประชาสัมพันธ์ และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ITA สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2564 โดยมีการประเมินการตอบแบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งผู้ตอบแบบประเมิน คือ สมาชิกสภา อบต.บ้านขล้อ /ประชาชน/บุคคล/นิติบุคคล/บริษัทเอกชน/หน่วยงานรัฐ ที่เข้ารับบริการหรือเคยเข้ารับบริการจาก อบต.บ้านขล้อ
สามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 www.https://itas.nacc.go.th/