ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 ต.บ้านขล้อ

Continue Readingตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 3 ต.บ้านขล้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 ปากรัง ตำบลบ้านขล้อ

Continue Readingตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 4 ปากรัง ตำบลบ้านขล้อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Continue Readingประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1-3 ตำบลบางเพลิง

Continue Readingตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1-3 ตำบลบางเพลิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพลิง บ้านตานอม – หอพัก

Continue Readingตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบางเพลิง บ้านตานอม – หอพัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลตาลเอน

Continue Readingตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลตาลเอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพลิง

Continue Readingตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางเพลิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลบางเพลิง

Continue Readingตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลบางเพลิง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแชมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านขล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Readingประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแชมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านขล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านขล้อ

Continue Readingตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านขล้อ