รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี

รอบ 6 เดือนแรกปี พ.ศ. 2564 รอบ…

Continue Readingรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปี

รอบ 6 เดือนแรกปี พ.ศ. 2564 รอบ…

Continue Readingรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รอบ 6 เดือนแรกปี พ.ศ. 2564 รอบ…

Continue Readingรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รอบ 6 เดือนแรกปี พ.ศ. 2564 รอบ…

Continue Readingรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน