You are currently viewing 3 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. โดยประมาณ ทีมงาน ป้องกันฯ อบต.บ้านขล้อ และทีมงาน ผู้ใหญ่ปู ช่วยกันตัดต้นไม้โค่นล้มกีดขวางการจราจร

3 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. โดยประมาณ ทีมงาน ป้องกันฯ อบต.บ้านขล้อ และทีมงาน ผู้ใหญ่ปู ช่วยกันตัดต้นไม้โค่นล้มกีดขวางการจราจร

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. โดยประมาณ ทีมงาน ป้องกันฯ อบต.บ้านขล้อ และทีมงาน ผู้ใหญ่ปู ช่วยกันตัดต้นไม้โค่นล้มกีดขวางการจราจร