You are currently viewing ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อต้องเสียภาษีป้าย

ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อต้องเสียภาษีป้าย