You are currently viewing โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ นำโดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ โดยจัดอบรมให้ความรู้การทำยาดมสมุนไพร, น้ำมันตะไคร้กันยุง, และทำเครื่องดื่ม ชาไข่มุก,ชามะนาวฯลฯ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลัก ,อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายได้ในกับครัวเรือน กันต่อไป