You are currently viewing โครงการ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 – 4 บ้านขล้อ

โครงการ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 – 4 บ้านขล้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

2016-09-02-3