You are currently viewing โครงการ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 – 3 ตำบลตาลเอน

โครงการ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 – 3 ตำบลตาลเอน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

2016-09-02-2