You are currently viewing โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม “โรคมือปากเท้า” ในเด็ก

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม “โรคมือปากเท้า” ในเด็ก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 อบต.บ้านขล้อ ได้จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม “โรคมือปากเท้า” ในเด็ก เพื่อให้ความรู้กับท่านผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางเพลิง