You are currently viewing โครงการเดินรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

โครงการเดินรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ