You are currently viewing โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย

อบต.บ้านขล้อ นำโดยนายสายันต์ โพธิ์แย้ม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” โดยมีวิทยากรจาก รพ.บางปะหัน, สาธารณสุข อ.บางปะหัน,รพ.สต.ตำบล มาให้ความรู้ ฯ (ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในพื้นที่)