You are currently viewing โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุประจำปี งบ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุประจำปี งบ พ.ศ.2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุประจำปี งบ พ.ศ.2562 ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีๆ ทั้งตำบล จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ