You are currently viewing โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (มะนาวสร้างรายได้)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (มะนาวสร้างรายได้)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (มะนาวสร้างรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครพระนครศรีอยุธยาส่งเสริมอาชีพในชุมชน