You are currently viewing โครงการสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ นายกสายันต์ โพธิ์แย้ม นำสมาชิก,พนักงาน ถวายเทียนพรรษาร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ

โครงการสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ นายกสายันต์ โพธิ์แย้ม นำสมาชิก,พนักงาน ถวายเทียนพรรษาร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ