You are currently viewing โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
นายก อบต.ร่วมกับสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร อบต.ข้าราชการพ่อค้า ประชาชนร่วมกิจกรรมตามโครงการ