You are currently viewing โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2564 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ