You are currently viewing โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริการทำหมัน สุนัขและแมว จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางปะหัน และปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา