You are currently viewing โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

อบต.บ้านขล้อ โดยท่านนายกสายันต์ โพธิ์แย้ม ได้จัดกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับหมา-แมว สัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านขล้อ /บ้านตาลเอน และบ้านบางเพลิง ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการ อบต.บ้านขล้อ