You are currently viewing โครงการสอนทำน้ำหมักชีวภาพ

โครงการสอนทำน้ำหมักชีวภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อร่วมกับมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการสอนทำน้ำหมักชีวภาพ วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:00 น. ขอขอบคุณผูเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะ